tarieven

TARIEVENLIJST   2018

GRONINGEN SPORT REVALIDATIE

Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract.
(zie onderaan)

Als je alleen maar een basisverzekering hebt en geen aanvullende zorgverzekering dan gelden de onderstaande tarieven.

Onderstaande tarieven zijn ook van toepassing:
- indien u het maximaal aantal behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed heeft gekregen.
- als u niet aanvullend verzekerd bent.

   
Zitting fysiotherapie € 36,-
Lange zitting voor patiënten met complexe en / of meervoudige zorgvragen € 56,-
   
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 54,-
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 48,-
Telefonische zitting € 16,-
Niet nagekomen afspraak € 36,-
Verstrekte verband- en hulpmiddelen prijsopgave volgt
   
   
Functional Movement screen € 42,-
Functional Movement programma € 37,-


GSR heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2018:

Aevitae, Anderzorg, ASR, Avero Achmea, Amersfoortse, Beter Dichtbij, Besured, Caresq, Caresco, CZ, Delta Lloyd, DSW, Ditzo, FBTO, Friesland, Goudse, Hollandzorg, IAK Avero, IAK Fortis, IAK VGZ, Interpolis, In Twente, IZA, IZA-VNG, IZZ, Menzis, Multizorg, National Academic, Nedasco, Ohra, OZF, ONVZ, PNO, Promovendum, Salland, Stad Holland, Stichting ziektekostenverzekering Krijgsmacht, UMC, Unive, VGZ, VVAA, Zilverenkruis Achmea.

Mocht uw zorgverzekeraar er niet tussen staan dan kunt u ook bij ons terecht!
Voor verdere informatie bel ons op: 06 29410851 of 06 50637498.


Niet nagekomen afspraken komen voor rekening van de patiënt.
Voor diensten die niet in ons tariefoverzicht zijn opgenomen, wordt voor levering een opdrachtbevestiging of deelnemersovereenkomst overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en Fysiotherapie Groningen Sport Revalidatie. Deze betalingsvoorwaarden kunnen op verzoek voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/client of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand worden gesteld.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Fysiotherapie Groningen Sport Revalidatie zich het recht voor het tarief (zie tarieven) van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

3. De declaraties van Fysiotherapie Groningen Sport Revalidatie voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/client in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Indien door de patiënt/client een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt.
Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/client in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bankof giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.

5. Zodra de patiënt/client in verzuim verkeert, is Fysiotherapie Groningen Sport Revalidatie gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indien de patiënt/client in verzuim verkeert, is Fysiotherapie Groningen Sport Revalidatie gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/client. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting.